Skip to main content

Ewi wāween amim jibañ kwe? 866-864-2499 ak Kabōk Jibañ.

Delta Dental Smiles:
Rūtto roAjiri ro

Imōn Jokwe

Kommol kin am kelet Delta Dental Smiles!

Einwōt juon eo ej uwaan Delta Dental Smiles, kwōmaron bōke

 • Jibañ in taktō in ñi eo elab an emmon im an rijerbal ro jibañ eok
  • Kall ae tōk kim ilo (866) 864-2499, Mande - Bolaide, 7 awa jibbon ñan 7 awa jota Awa in Central.
 • Taktō in Ñi eo Aam (Primary Care Dentist, PCD) ñan an wōr ien am lolak

Jimwe ko an Juon Member

Ainwot part in Delta Dental Smiles for Kids, ewor am im an ajiri eo nejim jimwe kein:

 1. Ewor an ajiri eo nejim jimwe in lale eok kin kautej, jouj, im make lak iam.
 2. Ewor an ajiri eo nejim jimwe in ebbok lale jokdron ia eo kwoj tok jen e, color eo am, ijo kwoj jen e, ne kwoj maron makitkit ak jab, kabun, im yiio eo am.
 3. Ewor am jimwe in bok jimwe, bidodo-nan-melele ko nan jiban eo kommane kelet ko remman nan ejmour eo am.
 4. Ewor am jimwe nan file juon complain ak juon grievance kake kij, juon takto in komman ni, ak lale eo kwoj boke. Ej koba ippen jabdrewot jorren, jab elak nan e, ak kakure. Nan complain ko, jouj im call e 1-800-482-8988, or lelak melele ko ikijen tobar ilo Appendix A.
 5. Ewor am jimwe nan appeal juon file kin juon jerbal ak kelet jej kommane.
 6. Ewor am jimwe in jella:
  1. Etke Delta Dental ej kelet in cover ak jab cover e juon jerbal.
  2. Etke Delta Dental ej kelet ne juon jerbal ej lukkun aurok.
  3. Won ilo opiij eo an Delta Dental ej kelet e men kein.
 7. Ewor am jimwe in jella etan takto in komman ni ko ilo Delta Dental Smiles for Kids Network.
 8. Ewor am jimwe in kelet jen juon list in takto in komman ni ko bok juon lale eo ejimwe nan ajiri eo nejim.
 9. Ewor am jimwe in bok kunam ilo aolep kelet ko am nan ajiri eo nejim ilo an komman ni. Emaron in koba juon uno:
 10. Ewor am jimwe nan bok juon bar lomnak kein karuo, ilo ejelok wonaan, jen juon bar takto in komman ni ilo Delta Dental Smiles for Kids Network kin uno rot eo kwoj aikuji.
  1. Nan kajitok juon bar lomnak kein karuo, jouj im call e lak 1-866-864-2499.
  2. Kwemaron in kajitok juon bar lomnak kein karuo iumin 90 raan ko ilo plan eo am jinion.
 11. Ewor am jimwe nan lale eok jen kij, takto in komman ni ko ilo Delta Dental Smiles for Kids Network, im bar takto in komman ni ko jot.
 12. Ewor am jimwe nan:
  1. Kenan ippen juon takto in komman ni ilo am make.
  2. Lale bwe record in komman ni ko ren make.
  3. Kajitok juon copy in record in komman ni ko.
  4. Kajitok kin oktak ko ilo record ko.
 13. Ewor am jimwe in jella kin takto in komman ni ko remaron ba nan eok kin:
  1. Wawein ejmour.
  2. Komman ni.
  3. Uno.
 14. Ewor am jimwe in jella ke ejjab am eddo nan kolla wonaan jerbal kein. Takto in komman ni ko ilo Delta Dental Smiles for Kids Network reban komman bwe kwon aikuj in kolla wonaan jerbal kein rej cover.
 15. Ewor am jimwe nan bok aolepen melele kein, koba ippen, ak ejjab limit nan, mweiuk ko ewor melele ie, mweiuk ko nan kwalok kwoj ta, bellok ilo wawein uno ko, im bar jot ilo juon wawein im kol eo enij bidodo am melele kake. Jouj call e tok kij ilo ejelok-wonaan ilo 1-866-864-2499.
 16. Ewor am jimwe nan bok juon ukok eo nan kajin ilo ejelok wonaan nan aolep kajin ko ejjab kajin-palle, ejjab ro wot ebidodo jella kake.
 17. Ewor am jimwe nan kwalok oktak ko ilo kakien im jerbal ko iumin Delta Dental Smiles for Kids. Jeje ak call e tok kij ilo ejelok-wonaan ilo 1-866-864-2499.
 18. Ewor am jimwe nan bok melele ko ilo elap melele ikijen jidimkij im awa-ko elikin rej cover. Ej koba ippen, ak ejjab limit nan, melele ko ikijen:
  1. Ta eo ej bwinbwin ainwot juon naninmej eo ej jidimkij, im jerbal ko elikin am rol lak.
  2. Jerbal jidimkij ko rejjab aikuj approve mokta lak.
  3. Wawein im kilen lale jerbal jidimkij ko.
  4. Jikin ro rej lelak im hospital ko rej lewaj jerbal jidimkij im jerbal ko elikin am cover iumin contract.
  5. Am jimwe nan kojerbale jabdrewot hospital ak juon bar wawein lale ilo jidimkij im jerbal ko elikin am rol lak.
 19. Ewor am jimwe nan kajitok im bok juon copy in record in takto ko an ajiri eo nejim im nan kajitok ne renij oktak im renij kajimwe ki. Ej iwaj juon am ilo ejelok wonaa.
 20. Ewor am jimwe nan komman bwe make lak iam eo en bobrae ilo aolepen ta kein rej aikuj ilo kakien ko an federal lak nan ijoko rej apply ie.
 21. Ewor am jimwe nan lale jimwe kein ilo ejelok wawein an oktak kilen an Delta Dental, ro rej lale, ak DHS lale eok.
 22. Ewor a ajiri eo nejim jimwe nan rolok ilo jabdrewot kilen kwon ak etolak ej jerbal ilo juon melele in imenene, pokake, pidodo, ak ro jot ainwot an kamelele iumin kakien ko an federal im wawein kojerbale make lak ian im kabojrak ko.
 23. Ewor am jimwe nan kajitok nan kakaal ikijen jimwe im eddo ko am.
 24. Ewor am jimwe nan bok jerbal kein jen jerbal kein jen juon jikin ej bok eddo in ilo naboj-in-network ilo ejelok wonaan ne ej wor wot juon eo ej bok eddo in ilo Delta Dental Smiles for Kids Network im emaron jiban.

Ilo website in, kwōmaron